Grupa Multimedia Polska - wyniki w II kw. 2008 r.

Newsy
Żródło: Multimedia Polska
Opinie: 0

Grupa Multimedia Polska opublikowała swoje wyniki za II kw. 2008 r.

30 czerwca 2008 r. Grupa Multimedia Polska posiadała łącznie 1.041.668 jednostek generowania przychodu (RGU), z czego 588.611 stanowiły RGU telewizji kablowej (w tym 3.830 to RGU IPTV a 46,675 to RGU telewizji cyfrowej
DTV), 244.626 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu, 171.664 RGU usług telefonii, 24.466 RGU programów Premium, 11.590 stanowiły pośrednie usługi głosowe, a 711 aparaty wrzutowe.
Na dzień 30 czerwca 2008 r. Grupa posiadała ponad 237.300 abonentów, którzy korzystali z więcej niż jednej usługi, w tym blisko 54.700 abonentów pakietu Triple Play.

W drugim kwartale 2008 r. Grupa odnotowała wzrost RGU netto (po uwzględnieniu utraty klientów) w łącznej ilości 39.045, w tym:
- 20.076 RGU telewizji kablowej(1),
- 14.931 RGU szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- 1.134 RGU usług telefonii (w tym wzrost o 4.423 RGU w technologii VoIP po sieciach kablowych oraz
spadek o 3.289 RGU w sieciach PSTN),
- 1.393 RGU programów Premium, oraz
- 1.511 spadek RGU pośrednich usług głosowych.

(1) W tym wzrost ilości RGU analogowej telewizji kablowej o 8.417, RGU telewizji cyfrowej w technologii IPTV o 328 RGU i DTV o 11.331 RGU.

Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 29,3 mln zł, tj. 14,5%, z poziomu 202,5 mln zł w 2007 r. do poziomu 231,7 mln zł w 2008 r. Główne czynniki wzrostu to wzrost bazy abonentów i cen telewizji kablowej (wzrost przychodów o 14,3 mln zł, łącznie z IPTV, DTV i programami Premium) oraz powiększenie bazy abonentów szerokopasmowego Internetu (wzrost przychodów o 13,4 mln zł).
Kontynuacja trendu spadkowego w telefonii PSTN została niemal całkowicie skompensowana przez dynamiczny wzrost liczby użytkowników telefonii VoIP, w związku z czym przychody z usług głosowych ogółem spadły nieznacznie o 0,1 mln zł.
Odnotowaliśmy również wzrost pozostałych przychodów ze sprzedaży o kwotę 1,7 mln zł, związany ze wzrostem przychodów z tytułu aktywacji usług.
Porównując wyniki za drugi kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,7 mln zł, tj. 1,5%, z poziomu 115,0 mln zł w pierwszym kwartale 2008 r. do poziomu 116,7 mln zł w drugim kwartale 2008 r.

Telewizja kablowa

Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów z telewizji kablowej, wliczając również przychody z DTV, VoD, IPTV i programów premium, o 14,3 mln zł, tj. 14,5%, z poziomu 98,6 mln zł w 2007 r. do poziomu 113,0 mln zł 2008 r. Wzrost przychodów z usług telewizji kablowej był wynikiem wzrostu RGU telewizji kablowej o 15,1% oraz podwyżki cen wprowadzonej w końcu 2007 r., a także migracji klientów do wyższych pakietów, a co za tym idzie wyższych opłat abonamentowych. Wprowadzone nowe usługi telewizji cyfrowej, zarówno w technologii IPTV, jak i DTV, przyniosły łączne przychody w wysokości 3,6 mln zł w okresie 6 m-cy 2008 r. wobec jedynie 0,4 mln tys. zł w analogicznym okresie 2007 r. Na dzień 30 czerwca 2008 r.
Grupa posiadała 50,505 abonentów korzystających z usług telewizji cyfrowej w obu technologiach. W związku z wprowadzeniem nowych produktów, takich jak VoD, HDTV itp., Spółka spodziewa się znacznego przyrostu liczby
klientów korzystających z usługi DTV, jak i przychodów z tych usług w kolejnych kwartałach.
ARPU z telewizji analogowej wzrosło z poziomu 32,45 zł za 6 m-cy 2007 r. do poziomu 33,36 zł za 6 m-cy 2008 r. w wyniku wprowadzonych w 2007 r. podwyżek. ARPU z DTV wzrosło z poziomu 6,07 zł za 6 m-cy 2007 r. do poziomu 14,78 zł w analogicznym okresie 2008 r. w wyniku wprowadzenia spójnej polityki promocyjnej dla tej usługi.
Średnie ARPU z usługi telewizji kablowej (tzw. blended ARPU, tj. ARPU z telewizji analogowej i cyfrowej łącznie) w okresie 6 m-cy 2008 r. wyniosło 32,28 zł wobec 32,37 zł w analogicznym okresie 2007 r. Spadek tego wskaźnika to przede wszystkim wynik większego udziału usługi cyfrowej w segmencie telewizji.
Churn na usłudze telewizji kablowej w okresie 6 m-cy 2008 r. wyniósł 4,2% (0,70% średniomiesięcznie), zaś w analogicznym okresie 2007 r. wyniósł 4,9% (0,82% średniomiesięcznie). Wskaźnik ten jest w ocenie Zarządu
kontrolowany dzięki wzrastającej pakietyzacji usług, która zwiększa lojalność klientów korzystających z dwóch lub więcej usług. Jednocześnie w drugim kwartale 2008 r. Grupa odnotowała spadek churnu w porównaniu do pierwszego kwartału 2008 r. odpowiednio z poziomu 0,76% do poziomu 0,65% średniomiesięcznie.
Porównując wyniki za drugi kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów z telewizji kablowej o 1,4 mln zł, tj. 2,4%, z poziomu 55,8 mln zł w pierwszym kwartale 2008 r. do poziomu 57,2 mln zł w drugim kwartale 2008 r.

Internet

Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała wzrost przychodów z usług dostępu do Internetu o 13,4 mln zł, tj. 31,9%, z poziomu 41,9 mln zł w 2007 r. do poziomu 55,3 mln zł w 2008 r. Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był dynamiczny wzrost ilości klientów (RGU) szerokopasmowego dostępu do Internetu o 40%. Dodatni wpływ na przychody wynikający ze zwiększenia bazy RGU został częściowo zniwelowany na skutek spadku cen tej usługi na przestrzeni 2008 roku oraz wprowadzenia szeregu promocji.
Kampanie promocyjne miały na celu zarówno pozyskiwanie nowych abonentów, jak i ograniczenie churnu. W wyniku tych działań średni miesięczny przychód na jednostkę generowania przychodów (ARPU) spadł o 7,3% w porównaniu z okresem 6 m-cy 2007 r.
Porównując dane za sześć miesięcy rok do roku, Grupa ogranicza wielkość churnu na usłudze dostępu do internetu. Za sześć miesięcy 2008 r. wskaźnik ten wyniósł 5,5% (0,92% średniomiesięcznie) wobec 7,2% (1,20% średniomiesięcznie) za sześć miesięcy 2007 r., spadek o 23,2%.
Porównując wyniki za drugi kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, Grupa odnotowała wzrost przychodów z usług dostępu do Internetu o 1,5 mln zł, tj. 5,4%, z poziomu 26,9 mln zł w pierwszym kwartale 2008 r. do poziomu 28,4 mln zł w drugim kwartale 2008 r.

Telefonia stacjonarna

Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, Grupa odnotowała spadek przychodów z telefonii o 0,1 mln zł, tj. 0,2%, z poziomu 57,3 mln zł w 2007 r. do poziomu 57,2 mln zł w 2008 r.
W segmencie telefonii stacjonarnej Grupa świadczyła usługi w dwóch technologiach: VoIP oraz tradycyjnej telefonii świadczonej po sieciach PSTN. Na generowane wyniki nakładają się dwa przeciwstawne trendy – silny
trend wzrostowy w zakresie technologii VoIP oraz trend spadkowy w telefonii PSTN.
W obszarze telefonii VoIP Grupa odnotowała znaczący wzrost przychodów o kwotę 2,7 mln zł, tj. 22,0%, z poziomu 12,2 mln zł za sześć miesięcy 2007 r. do poziomu 14,9 mln zł za sześć miesięcy 2008 r. głównie za sprawą wzrostu liczby RGU o 20,5 tys. z 50,7 tys. na koniec II kwartału 2007 r. do 71,2 tys. na koniec II kwartału 2008 r. tj., 40,4%. W segmencie tym wskaźnik ARPU spadł z poziomu 42,95 zł za sześć miesięcy 2007 r. do
poziomu 37,94 zł za sześć miesięcy 2008 r., tj. o 11,7%.
W obszarze telefonii stacjonarnej PSTN Grupa odnotowała spadek przychodów o 3,5 mln zł, tj. 9,5%. Przychody te spadły z poziomu 37,2 mln zł za sześć miesięcy 2007 r. do 33,6 mln zł za sześć miesięcy 2008 r. Spadek
przychodów był wynikiem zarówno spadku cen, jak i spadku ilości RGU o 5,8 tys. z 106,2 tys. na koniec II kwartału 2007 r. do 100,5 tys. na koniec II kwartału 2008 r., tj. 5,5%. ARPU z tej usługi spadło o 4,9% z 57,30 zł
za sześć miesięcy 2007 r. do 54,49 zł za sześć miesięcy 2008 r.
Z tytułu świadczenia usług interkonektu hurtowego Grupa uzyskała w pierwszym półroczu 2008 r. przychody od innych operatorów w wysokości 7,0 mln zł. Przychody z tej usługi były wyższe o 0,4 mln zł, tj. 6,3%, w stosunku
do pierwszego półrocza 2007 r., kiedy wyniosły 6,6 mln zł.
W segmencie telefonii churn wzrósł z poziomu 5,95% (0,99% średniomiesięcznie) za sześć miesięcy 2007 r. do poziomu 8,94% (1,49% średniomiesięcznie) za sześć miesięcy 2008 r. Stosunkowo wysoki churn w telefonii spowodowany był rezygnacją przede wszystkim klientów posiadających pojedynczą usługę telefonii stacjonarnej PSTN. Klienci ci z reguły rezygnowali na rzecz telefonii mobilnej.
Porównując wyniki za drugi kwartał 2008 r. do kwartału poprzedzającego, przychody z telefonii spadły nieznacznie o 0,4 mln zł, tj. 1,4%, z poziomu 28,8 mln zł w pierwszym kwartale 2008 r. do poziomu 28,4 mln zł w drugim kwartale 2008 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: