PTC poinformowala o podpisaniu kontraktu na refinansowanie kredytu bankowego na kwotę 650 mln euro

Newsy
Opinie: 0

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (PTC), poinformowala o podpisaniu kontraktu na refinansowanie kredytu bankowego na kwotę 650 milionów Euro aby wesprzeć działalność GSM i rozwój UMTS. Nowy  kredyt bankowy w kwocie 650 milionów Euro wykorzystany zostanie miedzy innymi na spłacenie aktualnego kredytu bankowego zaciągniętego w roku 1997 opiewajacego na kwotę 672 milionów DEM . Nowy kredyt bankowy został zorganizowany i zagwarantowany przez Deutsche Bank, Dresdner Bank Luxembourg S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Deutsche Bank Polska S.A. Powyższy kredyt bankowy został podpisany na okres 5 lat. Składa się on z dwóch transz: transzy w walucie zagranicznej w kwocie 390 milionów Euro, dostępnej w Euro, i innych głównych walutach oraz transzy w walucie lokalnej (PLN) w kwocie 260 milionów Euro dostępnej w PLN. Wielkosc transzy zlotowej jest częścią polityki Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., skierowanej na redukcje zadłużenia w walutach obcych. Stopa procentowa została określona stosownie w oparciu o LIBOR, EURIBOR i WIBOR, plus marża, której poziom określono poprzez stosunek zadłużenia głównego do rocznego EBITDA. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. wykorzysta kwotę 150 milionów Euro, z nowego kredytu bankowego, na pokrycie opłat licencyjnych wynikających z zakupu licencji UMTS i przypadających na rok 2001. Pozostała kwota w wysokosci 100 milionów Euro wymagana do uiszczenia całej opłaty za licencje UMTS w 2001 roku zostanie pokryta ze zwiększenia kapitału spólki.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: