Szeptel zarabia

Newsy
Żródło: Reuters
Opinie: 0
Zysk Szeptela w 2000 r wzrósł do 1,8 mln zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000) tys. zł tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 588 4 892
towarów i materiałów
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 101 1 274
III. Zysk (strata) brutto 2 652 662
IV. Zysk (strata) netto 1 792 448
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31) 120 337 31 221 00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31) 87 007 22 573 00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe 48 417 12 561
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 30 960 8 032 00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31) 10 100 2 620 00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 10 100 000 00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w 3,07 0,79 00-12-31
zł/EURO) (stan na 00-12-31)
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,18 0,04
w zł/EURO
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję
zwykłą (w zł/EURO)

BILANS
stan na dzień Nota 2000 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały 81 843 54 701
1. Wartości niematerialne i prawne 1 361 543
2. Rzeczowy majątek trwały 2 79 884 54 158
3. Finansowy majątek trwały 3 781
4. Należności długoterminowe 4 817
II. Majątek obrotowy 23 179 19 535
1. Zapasy 5 9 188 10 739
2. Należności krótkoterminowe 6 13 538 8 609
3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 369
5. Środki pieniężne 9 84 187
III. Rozliczenia międzyokresowe 10 15 315 12 248
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 15 315 12 248
A k t y w a, r a z e m 120 337 86 484
PASYWA
I. Kapitał własny 30 960 29 168
1. Kapitał akcyjny 11 10 100 10 100
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego
(wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy 12 17 896 16 302
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 125 125
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 1 047 1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14
lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 1 792 1 594
II. Rezerwy 1 020 922
1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 991 874
2. Pozostałe rezerwy 16 29 48
III. Zobowiązania 87 007 55 929
1. Zobowiązania długoterminowe 17 38 590 33 323
2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 48 417 22 606
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 1 350 465
przyszłych okresów
P a s y w a, r a z e m 120 337 86 484

Wartość księgowa 30 960 29 168
Liczba akcji 10 100 000 10 100 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 3,07 2,89
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20
zł)

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na dzień 2000 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 71 71
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek 71 71
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 29 29
- premia inwestycyjna 29 29
Zobowiązania pozabilansowe, razem 100 100

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 2000 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 19 588 9 380
towarów i materiałów
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 19 388 9 255
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 200 125
materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 10 527 4 570
materiałów
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 10 354 4 466
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 173 104
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 061 4 810
IV. Koszty sprzedaży 818 347
V. Koszty ogólnego zarządu 4 702 2 190
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 541 2 273
VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 2 685 118
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 125 295
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 101 2 096
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26
jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27
trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe 28 50 592
XIII. Koszty finansowe 29 2 493 369
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 2 658 2 319
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 30 18
2. Straty nadzwyczajne 31 24
XVI. Zysk (strata) brutto 2 652 2 319
XVII. Podatek dochodowy 32 860 725
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto 34 1 792 1 594

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 1 792 1 594
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 100 000 10 100 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,18 0,16
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35
(w zł)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 2000 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 29 168 27 574
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 10 100 10 100
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 10 100 10 100
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na
koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 16 302 15 912
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 1 594 390
a) zwiększenie (z tytułu) 1 594 390
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 1 594 390
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 17 896 16 302
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 125 125
początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 125 125
koniec okresu
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 1 047 1 047
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
b) zmniejszenie (z tytułu)
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 1 047 1 047
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów)
zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 1 594 390
ubiegłych na początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 1 594 390
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
b) zmniejszenie (z tytułu) 1 594 390
- podziału zysku 1 594 390
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek
okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
b) zmniejszenie (z tytułu)
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 1 792 1 594
a) zysk netto 1 792 1 594
b) strata netto
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 30 960 29 168

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2000 1999

A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
(I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 18 097 -3 131
(I+/-II)) - metoda pośrednia *)
I. Zysk (strata) netto 1 792 1 594
II. Korekty razem 16 305 -4 725
1. Amortyzacja 3 710 1 811
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 223
3. Odsetki i dywidendy 136
4. Rezerwy na należności 151
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -11 9
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -18 27
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 860 725
7. Podatek dochodowy zapłacony -163 -647
8. Zmiana stanu zapasów 1 551 -1 121
9. Zmiana stanu należności 1 380 -6 831
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 8 410 1 095
pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 489 231
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -54 178
13. Pozostałe korekty -561
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -39 922 -33 069
(I-II)
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 392 10 679
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 392 64
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 10 615
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 40 314 43 748
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 48 242
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 36 844 41 080
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 271
- w jednostkach zależnych 1 271
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 369
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 1 782 2 426
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ 21 722 35 892
(I-II)
I. Wpływy z działalności finansowej 22 485 36 421
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 5 823 27 407
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 16 662 9 014
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 763 529
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 99 393
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
2a. Udzielenie krótkoterminowych pożyczek 100
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 564
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych
papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki 136
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -103 -308
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 187 495
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 84 187

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda 2000 1999
pośrednia)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Amortyzacja
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu należności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem
pożyczek i kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: