NOKIA 3330 WAP

Newsy
Opinie: 10

REGULAMIN PROMOCJI "NOKIA 3330 WAP"

1. Promocja "Nokia 3330 WAP" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PlusGSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel SA" i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
3. Promocyjna cena Zestawu wynosi:
214,00 zł plus VAT, składającego się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł plus VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3330: 199,00 zł plus VAT
4. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jeden z planów taryfowych dostępnych w taryfach: Czasami, Często, Non Stop.
6. Promocja "Nokia 3330 WAP" trwa od 23 lipca 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 2 września 2001 roku.
7. Do wzięcia udziału w Promocji "Nokia 3330 WAP" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Nokia 3330 WAP":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
9. Klienci, którzy wybiorą aktywację w planie taryfowym wybranym spośród taryf Czasami lub Często, mogą korzystać z promocyjnych zasad naliczania opłat. Za połączenia wykonane od godziny 18:00 do godziny 6:00, niezależnie od dnia tygodnia, naliczana będzie opłata w wysokości 25 gr. /min plus VAT.
10. Z promocyjnych zasad naliczania opłat Klienci mogą korzystać przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji.
11. Po okresie promocyjnym opłaty za połączenia będą naliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.
12. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.
13. Promocyjne zasady naliczania opłat wskazane w pkt. 9 dotyczą płatnych krajowych połączeń głosowych z numerami w sieci Plus GSM, oraz z numerami krajowych sieci stacjonarnych w tym połączeń z numerami wybranymi w usłudze Sami Swoi. Opłaty promocyjne nie dotyczą połączeń z numerami, za które pobierane są opłaty specjalne (np. usługi audiotekstowe) ani połączeń w ramach usług dodatkowych wskazanych w cenniku usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM .
14. Zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Nokia 3330 WAP" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt.9.
15. Do każdej aktywacji w Promocji "Nokia 3330 WAP" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia.
16. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 187 liczby minut oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.
17. Bonifikata , o której mowa w pkt. 15 i 16, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez okres 3 miesięcy. Jeśli udzielenie bonifikaty nastąpi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas bonifikata na pierwszy okres rozliczeniowy będzie udzielona proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego, oraz obejmie część czwartego okresu rozliczeniowego, w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pomiędzy początkiem pierwszego okresu rozliczeniowego a dniem udzielenia bonifikaty. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

18. Ilość minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "Nokia 3330 WAP" wynosi:
a) dla taryf Czasami -- 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania poza godzinami szczytu;
b) dla taryf Często -- 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
c) dla taryf Non Stop -- 60 minut (20 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

19. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie.
20. W Promocji "Nokia 3330 WAP" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
22. Klient , w określonym w pkt 21 przypadku, powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu.
24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.
25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.
29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.
30. Promocja "Nokia 3330 WAP" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.
31. Klient biorący udział w Promocji "Nokia 3330 WAP" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Nokia 3330 WAP" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
33. Cena wymienionego w pkt. 3 Zestawu, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi:
999,00 zł + VAT w tym:
a) opłata aktywacyjna: 100,00 zł + VAT
b) aparat telefoniczny Nokia 3330 w cenie 899,00 zł + VAT

Opinie:

Opinie archiwalne (10):

Komentuj

Komentarze / 10

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: