Eurotel: Apple i T-Mobile OK, Xiaomi nie OK

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Eurotel: Apple i T-Mobile OK, Xiaomi nie OK

Grupy Eurotel podała swoje wyniki za 2022 rok.

Grupa osiągnęła skonsolidowane przychody wysokości 620.7 mln zł. To oznacza wzrost o 27%.

Skonsolidowany zysk netto wyniósł 40.5 mln zł. Wzrost zysku wyniósł 67%.

W ramach spółki Eurotel SA osiągnięto przychody wysokości 546.2 mln zł, co było lepszym wynikiem w porównaniu do ubiegłego roku o prawie 35% oraz zysk netto, który wyniósł ponad 41 mln zł i był poprawiony o ponad 104% procent w stosunku do 2021 roku. 

Apple

Największe znaczenie dla osiągniętych rezultatów miał segment iDream związany ze sprzedaży produktów marki Apple, który wykazał wzrost efektywności działania we wszystkich kanałach sprzedaży.

Działalność w ramach współpracy z Apple na koniec 2022 roku oparta była na sieci 11 salonach klasy Premium. 

W kategorii „sprzedaż towarów”, osiągnięty poziom przychodów w segmencie dotyczącym współpracy z Apple (iDream) do całości przychodów Eurotel SA stanowi 90% (stabilnie r/r) i wynika głównie ze skali sprzedaży  tych  produktów  oraz  ewidencjonowaniu  sprzedaży  towarów  (telefonów)  operatorów telekomunikacyjnych  jako  sprzedaży  obcej,  czyli  takiej,  która  nie  jest  wliczana  bezpośrednio  do sprzedaży Eurotela.

T-Mobile

Segment T-Mobile, który historycznie jest najstarszym segmentem w Eurotel SA wykazał również znaczącą poprawę, której przyczyny wynikały głównie ze zmian organizacyjnych wewnątrz tego działu oraz modyfikacji systemu prowizyjnego wprowadzonej przez operatora. Liczba salonów sieci Eurotel w ramach operatora T-Mobile wynosiła na koniec 2022 roku 93 (w tym 24 własne), a na koniec 2021 roku 96 (w tym 26 własnych). Zmiana ilości salonów nie miała znaczącego charakteru,  ale  uległa  zmianie  struktura  własnościowa  i  więcej  salonów  obsługiwanych  jest  przez partnerów współpracujących z Eurotel SA..

W 2022 roku podpisano 72 862 nowe umowy (39% wszystkich zdarzeń) i 116 461 sztuk aneksów, zaś w 2021  roku  podpisano  66  008  nowych  umów  (40%  wszystkich zdarzeń) oraz  98  767  aneksów  do umów.  Proporcja  między  nowymi  umowami,  a  aneksami  jest  na  podobnym  poziomie,  natomiast nastąpiło  zwiększenie  o  15%  całkowitej  ilości  zdarzeń  związane  częściowo z  zakończoną  epidemią Covid-19.

Canal+

Segment Canal+ osiągnął stabilne i dodatnie rezultaty działalności, co na tak dojrzałym i konkurencyjnym rynku można uważać za osiągnięcie zakładanego celu. 

Sprzedaż Canal+ w ramach Eurotel prowadzona była w na koniec 2022 roku w 31 punktach z czego trzy były własne, zaś w 2021 roku były 34 punkty sprzedaży z czego również trzy były własne.  Liczba podpisanych zdarzeń w 2021 roku wynosiła 16 687, zaś w 2020 roku było to 15 539. Proporcja między nowymi umowami, a aneksami, które je przedłużają jest na poziomie równej proporcji. Ilość transakcji w 2022 roku wzrosła, przez co poprawiła się również rentowność tego segmentu, co związane było głównie z poprawą efektywności działania oraz ograniczeniem kosztów stałych.

PLAY

W ramach spółki zależnej Viamind osiągnięto również dodatni wynik działalności. Osiągnięto w 2022 roku przychody na poziomie 75.2 mln zł, co stanowi 89% wyniku uzyskanego w poprzednim roku oraz zysk netto wysokości 2.5 mln zł, co jest gorszym wynikiem do ubiegłego roku o ponad 50% procent. 

W ramach Viamind liczba salonów na koniec 2022 roku wynosiła 78 z czego 44 salony były własne, a w 2021 roku wynosiła 81 salonów z czego 39 było własnych. Zmiana ilości salonów jest niewielka i ma charakter naturalny. Nastąpiła jednak zmiana struktury własności salonów i  więcej z nich jest własnych.  Liczba Autoryzowanych Doradców Biznesowych Viamind na koniec 2022 roku wynosiła 68 osób, a  w 2021 roku wynosiła również 68 doradców.

W ramach sieci salonów sprzedaży Viamind działającej w imieniu Play podpisano w 2022 roku 119 017 nowych umów (39% zdarzeń) i 183 691 aneksy, zaś w 2021 roku 118 158 umów (39% zdarzeń) i 181 189 aneksów. Proporcja udziału nowych umów w całkowitej ilości zdarzeń, niewiele się  zmieniła  rok  do  roku  ale  zauważalna  jest  jednak  większa  skala  sprzedawanych  usług,  która częściowo może być związana ze zniesieniem ograniczeń związanych z z epidemią Covid-19.

W segmencie Play wynik podobnie jak w poprzednich latach był na podobnym poziomie, ale przy założeniu, że rynek z roku na rok jest coraz trudniejszy, rezultat ten należy uznać za zadowalający.  

Xiaomi

W segmencie MiMarkt (Xiaomi) nie udało się osiągnąć poziomu wyników z 2021 roku i przez to cały wynik Viamind był gorszy niż w poprzednim roku. Wynikało to przede wszystkim ze zmian organizacyjnych w Xiaomi, które skutkowały przede wszystkim brakiem kompleksowej i regularnie prowadzonej akcji promocyjnej na produkty tego producenta w salonach sprzedaży, która w tym segmencie ma kluczowy wpływ na osiągane wyniki. 

MiMarkt ma sześć placówek. W 2022 roku nie było nowych sklepów.  Po  ustabilizowaniu  się  sytuacji  rynkowej  związanej  z  pandemią  Covid-19  oraz  ustaleniu konkretnych  zasad  przyszłej  współpracy,  Eurotel przewiduje  kontynuowanie  dalszego  rozwoju  sieci sprzedaży stacjonarnej i otwieranie kolejnych placówek.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: