Grupa Tell - duży spadek przychodów i zysku

Newsy
Żródło: Tell
Opinie: 0

Tell opublikował swoje wyniki za II kw. 2008 r.

Wyniki jednostkowe TELL SA

Po dwóch kwartałach 2008 roku, ze swojej podstawowej działalności tj. prowadzenia sieci sprzedaży usług Orange, Spółka nieznacznie poprawiła wyniki w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Średnia liczba sklepów wzrosła o ok. 2,5%, taki sam wzrost odnotował wolumen sprzedaży aktywacji postpaid (główne źródło dochodów Spółki). Utrzymana zatem została efektywność sprzedaży aktywacji na 1 sklep. W większym natomiast stopniu wzrosły przychody ze sprzedaży aktywacji postpaid przypadające na 1 sklep – wzrost ten wyniósł 3,5% w stosunku do dwóch pierwszych kwartałów roku 2007. W efekcie, po dwóch kwartałach 2008r. zysk spółki z podstawowej działalności jest o ok. 6,8% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik ten jest zgodny z założeniami zarządu w tym obszarze działalności (tj. co najmniej utrzymanie efektywności na poziomie z roku 2007).

Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych kwartałów, należy stwierdzić że II kwartał 2008 roku, był gorszy zarówno w porównaniu z I kwartałem 2008 (praktycznie najlepszym w całej historii spółki), jak i z II kwartałem roku 2007. Główną przyczyną był niższy wolumen sprzedaży aktywacji na 1 sklep i jednocześnie niższy średni przychód z prowizji postpaid na 1 sklep. Mimo niższych kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu niż w pierwszym kwartale 2008, wielkość spadku przychodów spowodowała obniżenie się zysku operacyjnego z podstawowej działalności o 1,2 mln zł (tj. o ok. 40% mniej) w stosunku w I kwartału br. W stosunku do II kwartału roku 2007 wystąpił spadek o 900 tys. zł (tj. o ok. 35% mniej).

W ocenie zarządu spółki, dysproporcje pomiędzy wynikami z działalności bieżącej w poszczególnych kwartałach nie stanowią na dzień sporządzenia raportu, istotnego zagrożenia dla osiągnięcia celu rocznego, jakim jest co najmniej utrzymanie efektywności z roku 2007.

W II kwartale 2008 pozostałe koszty operacyjne spółki zostały po raz pierwszy obciążone odpisem z tytułu Programu Opcji Pracowniczych. Kwota odpisu wyniosła ok. 297 tys. zł. W efekcie zysk operacyjny Spółki osiągnięty narastająco po dwóch kwartałach roku 2008 był o 100 tys. zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (3.987 tys. zł w I poł. 2008r. wobec 4.077 tys. zł w I poł. 2007r.). W ujęciu kwartalnym odpis ten pogłębił dysproporcje, o których mowa wyżej. Kwota odpisów z tytułu programu wyniesie w latach 2008-2011 łącznie 3.011.601 zł. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne - rozliczenie premii wizualizacyjnej i kosztów zmiany wizualizacji salonów Orange. W II kwartale 2008 znacznemu zwiększeniu w porównaniu z wcześniejszymi okresami uległy pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty. Zwiększenia te nastąpiły w wyniku rozliczenia zmiany wizualizacji salonów Orange. Operacja ta jest neutralna dla wyników Spółki (identyczne kwoty występują po stronie przychodów i kosztów). W przyszłości będą następowały dalsze zwiększenia w ww. pozycjach i analogicznie, pozostaną neutralne dla wyników spółki.

Wyniki skonsolidowane Grupy TELL

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w ujęciu narastającym, po dwóch kwartałach 2008 roku wyniosły 88 210 tys. zł i były niższe niż osiągnięte po dwóch kwartałach 2007 roku o 25,4%. W II kwartale 2008 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej wyniosły 37 892 tys. zł i były niższe o 34,7% niż przychody osiągnięte w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Odnotowany spadek przychodów dotyczy w zasadzie wyłącznie niskomarżowej sprzedaży hurtowej, realizowanej przez spółkę zależną Connex w obrocie zagranicznym (telefony tzw. simfree). Decyzja o zawieszeniu działalności z tym segmencie podjęta została z uwagi na presję odbiorców w zakresie terminów płatności oraz niekorzystnych wahań kursowych. Spółka uznała, że przy typowym dla tej działalności, niskim poziomie marż i jednocześnie dużej skali obrotów, ryzyko pojawienia się trudnych należności stałoby się zbyt duże. Z tytułu zawieszenia działalności w tym segmencie spółka Connex nie poniosła żadnych strat, nie posiada żadnych należności, zobowiązań, ani zapasów. Jednocześnie po II kwartałach 2008 roku spółka Connex odnotowała ponad 15% przyrost w swojej tradycyjnej działalności – sprzedaży aktywacji prepaid, a także – w ujęciu II kw. 2008r. do I kwartału 2008r. - podwoiła sprzedaż aktywacji postpaid sieci PLAY. Wpływ pozostałych spółek zależnych (ETI i PTI) na przychody Grupy pozostał, podobnie jak w I kwartale br. stosunkowo nieznaczący. Tym niemniej, należy zauważyć że obie ww. spółki zwiększyły przychody w porównaniu z I kwartałem 2008r. Dodatkowo należy podkreślić, że Spółka ETI w wyniku przejęcia sieci sklepów, o którym mowa w p. 10 w znaczącym stopniu zwiększy przychody już od lipca br.

Zysk brutto ze sprzedaży w ujęciu narastającym, po dwóch kwartałach 2008 roku wyniósł 26 489 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2007 o 6,4%. W II kwartale 2008 roku zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 12 657 tys. zł i był niższy niż osiągnięty w analogicznym okresie roku ubiegłego o 6,9%. Wzrost w ujęciu narastającym i jednocześnie spadek w ujęciu kwartalnym ponownie ukazuje dysproporcje w wielkości sprzedaży pomiędzy poszczególnymi kwartałami 2008r. w Tell SA. opisane na wstępie. Z uwagi na fakt, iż po dwóch kwartałach 2008r spadkowi przychodów towarzyszyło zwiększenie zysku brutto ze sprzedaży, znacznej poprawie uległ wskaźnik stopy zysku ze sprzedaży. Wyniósł on 30% wobec 21% w analogicznym okresie roku 2007. W ujęciu kwartalnym, mimo nieznacznego spadku zysku brutto ze sprzedaży, wskaźnik stopy zysku ze sprzedaży wzrósł z 23,4% w I kwartale 2007 do 33,4% w II kwartale 2008.

Zysk z działalności operacyjnej w ujęciu narastającym, po dwóch kwartałach 2008 roku wyniósł 2.909 tys. zł i był o 44,0% niższy od osiągniętego w analogicznym okresie roku 2007. Zysk z działalności operacyjnej w II kwartale 2008 roku wyniósł 688 tys. zł. Główne przyczyny ww. spadków to opisany wyżej słabszy kwartał w Tell SA, odpis z tytułu programu opcji oraz zgodne z budżetami straty w spółkach ETI i PTI, stanowiące w ocenie Zarządu akceptowalne koszty rozwoju Grupy Kapitałowej, a wynikające z nadal zbyt małej skali sprzedaży w ww. spółkach. Koszty rozwoju ponosi także spółka Connex, która w modelu niewyłącznym, a od niedawna także w modelu wyłącznym rozwija sieć sprzedaży usług postpaid sieci Play. Ponownie należy w tym miejscu wspomnieć, iż przejęcie sieci sklepów przez spółkę ETI pozwoli tej spółce stać się rentowną. W ocenie Zarządu już pierwszy miesiąc działalności w zwiększonej skali – lipiec 2008r. – ETI zamknie dodatnim wynikiem finansowym, podobnie jak cały rok 2008. W przypadku Spółki PTI prowadzone są negocjacje w sprawie przejęcia sieci sprzedaży, które analogicznie jak w przypadku ETI, pozwoli skokowo zwiększyć skalę działania. W opinii Zarządu istnieje duże prawdopodobieństwo, iż skala i czas realizacji transakcji pozwolą PTI osiągnąć próg rentowności do końca 2008 roku. W przypadku gdyby jednak transakcja nie doszła do skutku w 2008r. spółka PTI odnotuje w tym roku stratę w wysokości ok. 1-1,2 mln zł.

Średnia liczba salonów Orange, w których prowadzona jest sprzedaż usług PTK Centertel wyniosła w II kwartale 2008 r. 256 (stan na 30.06.2008 - 254 salony), wobec średniej w II kwartale 2007r. wynoszącej 264 (stan na 30.06.2007 - 261 salonów). Liczba salonów prowadzonych przez spółki zależne, w których sprzedawane są usługi pozostałych operatorów wyniosła na koniec 30.06.2008 – 49 salonów.

Wartościowa i ilościowa struktura sprzedaży:

Przychody ze sprzedaży produktów i towarów (tys. zł) I-II kw. 2008 I-II kw. 2007 zmiana I-II kw. 08/ I-II kw. 07 II kw. 2008  II kw. 2007 zmiana II kw.08/ II kw. 07
Prowizje 35 093 31 278 112,20% 16 638 16 624 100,09%
Telefony*, zestawy prepaid 25 499 58 221 43,80% 8 402 27 126 30,97%
Karty doładowujące pre-paid 17 707 21 126 83,82% 8 556 9 984 85,69%
Pozostałe przychody 9 911 7 599 130,43% 4 297 4 253 101,04%
Razem 88 210 118 225 74,61% 37 893 57 988 65,35%

*telefony abonamentowe, telefony simfree

Wolumen sprzedaży usług I-II kw. 2008 I-II kw. 2007 zmiana I-II kw. 08/ I-II kw. 07 II kw. 2008 II kw. 2007 zmiana II kw.08/II kw. 07
Aktywacje post-paid 200 434 188 322 106,43% 96 099 101 974 94,24%
Aktywacje pre-paid 518 101 507 657 102,06% 247 883 274 957 90,15%
Razem 718 535 695 979 103,24% 343 982 376 931 91,26%

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: