Dostęp do Internetu w Polsce ma 92,4% gospodarstw domowych

Newsy
Opinie: 0
Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r.

GUS podał wybrane informacje dotyczące wykorzystania "technologii informacyjno-komunikacyjnych" w gospodarstwach domowych.

W 2021 r. odsetek osób w wieku 16–74 lata korzystających z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 47,5%, tj. o 5,6 p. proc. więcej niż w roku poprzednim.

W 2021 r. prawie 16% osób w wieku 16–74 lata sprawowało opiekę nad dzieckiem objętym obowiązkiem nauczania zdalnego. Wskaźnik ten był wyższy wśród kobiet (19,5%) niż mężczyzn (12,0%) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (24,3%) niż średnim (13,3%) i niższym (4,9%). Sprawowanie opieki nad dzieckiem objętym zdalnym nauczaniem najczęściej wskazywały osoby w grupie wiekowej 35–44 lata (40,3%). Uwzględniając podział terytorialny kraju, najwyższy wskaźnik odnotowano w województwach opolskim (19,1%) oraz dolnośląskim (18,7%), natomiast najniższy – w kujawsko-pomorskim (7,0%) oraz świętokrzyskim (10,7%).

Wykres 1. Osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem objętym nauczaniem zdalnym według województw

Większość osób sprawujących opiekę nad dzieckiem miało negatywną opinię na temat efektów nauki zdalnej. Ponad 80% osób twierdziło, że dziecko nauczyło się mniej podczas nauczania zdalnego niż mogłoby się nauczyć w szkole, a ponad połowa uważała, że dziecko potrzebowało więcej czasu na naukę.

Wykres 2. Opinie na temat tego, czy podczas nauczania zdalnego dziecko nauczyło się tyle samo ile nauczyłoby się w szkole

W 2021 r. dostęp do Internetu posiadało 92,4% gospodarstw domowych i było to o 2,0 p. proc. więcej niż w roku poprzednim. W skali roku udział gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu przez szerokopasmowe łącze mobilne zwiększył się o 5,3 p. proc., a przez szerokopasmowe łącze stacjonarne – o 1,1 p. proc. Zarówno dostęp do Internetu, jak i rodzaj posiadanych łączy internetowych zróżnicowany był ze względu na typ gospodarstwa, klasę miejsca zamieszkania oraz stopień urbanizacji.

Dostęp do Internetu częściej posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez nich. Uwzględniając klasę miejsca zamieszkania, odsetek gospodarstw z Internetem większy był w dużych miastach niż w mniejszych oraz na obszarach wiejskich, a biorąc pod uwagę stopień urbanizacji – najwyższy był na terenach wysoko zurbanizowanych.

Wykres 3. Dostęp do Internetu w gospodarstwach domowych (w % ogółu gospodarstw)

Wykres 4. Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu w domu (w % ogółu gospodarstw)

 

W 2021 r. osoby korzystające w ciągu ostatnich 12 miesięcy z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 47% populacji osób w wieku 16–74 lata. Co roku powiększa się grupa osób, które pobierają formularze, odsyłają wypełnione oraz wyszukują informacje na stronach administracji publicznej. W 2021 r. w porównaniu z rokiem poprzednim najbardziej wzrósł odsetek osób wysyłających wypełnione formularze – o 6,4 p. proc.

W 2021 r. zakupów przez Internet w Polsce dokonało 61,2% osób w wieku 16–74 lata (wobec 60,9% w 2020 r.). W skali roku zmniejszyła się dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem dla mieszkańców miast i wsi (z 10,7 p. proc. do 8,3 p. proc.); największa utrzymała się w makroregionie województwo mazowieckie (14,2 p. proc.), a najmniejsza – w makroregionie centralnym 
(5,0 p. proc.).

Wykres 5. Osoby zamawiające lub kupujące przez Internet towary lub usługi do użytku prywatnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy według makroregionów

Uwzględniając miejsce zamieszkania osób zamawiających lub kupujących przez Internet, zauważyć można, że w miastach odsetek takich osób najmniejszy był w makroregionie południowym, a na obszarach wiejskich – w makroregionie wschodnim

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: