Tańszy R380s w Plusie

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 1

Regulamin Promocji "Ericsson R380s"

 • Promocja "Ericsson R380s" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel SA umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią telefon wraz z kartą SIM po cenie promocyjnej na drodze zamówienia złożonego w Internetowym Sklepie Plus GSM lub przez Informację Handlową lub Sprzedaż Wysyłkową.

 • Aparaty telefoniczne z kartami SIM oferowane przez Polkomtel S.A stanowią niepodzielny Zestaw, oferowany po cenie promocyjnej- poszczególne jego części nie są przedmiotem Promocji.

 • Promocyjna cena Zestawu wynosi:

  Zestaw: 1014 ,00 zł + VAT składający się z:

  1. opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT

  2. telefonu Ericsson R380s w cenie 999,00 zł + VAT

 • Opłata aktywacyjna, w wysokości 15,00 zł + VAT, płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 • Cena wyżej wymienionego aparatu telefonicznego wraz z aktywacją oferowanego na zasadach ogólnych wynosi:

  Zestaw: 2499,00 zł + VAT składający się z:

  1. opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT

  2. telefonu Ericsson R380s w cenie 2399,00 zł + VAT

 • Promocja "Ericsson R380s" trwa od 23 lipca 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 września 2001 roku.

 • Do wzięcia udziału w Promocji "Ericsson R380s" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 • Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji Ericsson R380s:

  1. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,

  2. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,

  3. Klient nie może rozwiązać Umowy.

 • Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z następujących  taryf: Czasami150, Często 50,Często 100,Często150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

 • Klient wybierając jedną z taryf wymienionych w pkt. 9. nie może jej zmienić na Taryfę inną niż: Czasami150, Często 50,Często 100,Często150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300 przed upływem 12 miesięcy od daty aktywacji.

 • W Promocji Ericsson R380s oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 • W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

  1. Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

  2. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 12a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu.

 • Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1500,00 zł.

 • Nie podlega rygorom określonym w pkt. 13 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel SA skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 • Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 • Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

 • Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 • W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 16 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 • Promocja "Ericsson R380s" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 • Klient biorący udział w Promocji "Ericsson R380s" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

 • Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Ericsson R380s" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 • Klient, w przypadku zawierania umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia umowy.

 

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: