TP Invest przejął część infrastruktury TP

Newsy
Żródło: TP S.A.
Opinie: 0

31 stycznia 2009 roku Telekomunikacja Polska oraz TP Invest - jednostka zależna od TP (obie spółki są członkami tej samej grupy podatkowej), w ramach "działań zorientowanych na optymalizację kosztów ogólnych i administracyjnych Grupy Kapitałowej TP", podpisały umowę dotyczącą zbycia i zwrotnego leasingu finansowego aktywów oraz sposobu finansowania transakcji.

Na podstawie umowy TP zbyła na rzecz TPI część swojej infrastruktury sieciowej za cenę 4.958 mln zł powiększoną o podatek VAT. W ramach wykonania warunków tej umowy TP S.A. będzie dzierżawić przedmiot umowy od TPI przez okres 10 lat w formie leasingu finansowego. TP  posiada opcję nabycia tej infrastruktury za cenę 1 zł za aktywo po zakończeniu okresu leasingu. Łączna cena netto leasingu finansowego przez okres 10 lat wynosić będzie 7.212 mln zł.

Wymieniona infrastruktura będzie wykorzystywana przez TP do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i wykorzystaniem, jak to miało miejsce przed zawarciem transakcji. Wartość ewidencyjna aktywów objętych transakcją w księgach rachunkowych TP S.A. wynosiła na dzień 31.01.2009 r. 5.501 mln zł.

TPI na pokrycie ceny zakupu wymienionych wyżej aktywów wyemituje obligacje, które zostaną nabyte w całości przez TP. Wartość nominalna obligacji wynosi 5.964 mln zł, a cena emisyjna tych obligacji wynosi 4.957 mln zł. Zapadalność obligacji została ustalona na okresy od 1 miesiąca do 10 lat.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: