Wyniki Grupy Polsat Plus w III kw. - duży wzrost kosztów finansowych

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Wyniki Grupy Polsat Plus II kw. 2022 r.

Przychody Grupy Polsat Plus w 3Q’22 wzrosły 7,9% r/r, osiągając poziom 3.271 mln PLN.

Koszty Grupy w 3Q’22 wyniosły 2.877 mln PLN i wzrosły r/r o 10,8%.

Koszty finansowe, netto wzrosły r/r o 283% do poziomu 209 mln PLN głównie na skutek wyższych kosztów obsługi zadłużenia Grupy w następstwie sukcesywnego podwyższania przez NBP stóp procentowych.

Zysk netto Grupy osiągnął poziom 231 mln PLN. Jest to poziom o 92,7% niższy niż przed rokiem, na co wpłynęło przede wszystkim ujęcie w Q3’21 zysku ze sprzedaży NetCo w kwocie 3.690,8 mln PLN oraz rosnąca presja ze strony kosztów finansowych w 2022 roku (efekt podwyżek stóp procentowych).

Baza klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.967 tys. ARPU kontraktowe na klienta B2C wyniosło 71,3 PLN w 3Q’22, rosnąc r/r o 3,9% w porównaniu do poziomu 68,6 PLN w 3Q’21. Wskaźnik churn jest na poziomie 6,8%.

Nastąpił spadek całkowitej bazy usług kontraktowych B2C r/r o 153 tys. (-1,1%). Jest to efekt:

  • wzrostu r/r o 50 tys. (+0,8%) RGU telefonii komórkowej
  • i tego, że liczba usług płatnej telewizji zanotowała spadek r/r o 200 tys. (-3,8%)

Wzrostem liczby klientów multiplay wyniósł 20 tys. r/r.

Łączna liczba klientów B2C korzystających z ofert pakietowych osiągnęła poziom 2,47 mln na koniec 3Q’22. Odsetek klientów korzystających z pakietów multiplay osiągnął poziom 41,3%.

Grupa Polsat Plus obsługuje 69,1 tys. klientów B2B. ARPU klientów B2B zwiększyło się nieznacznie do 1.425 PLN/m-c (+4,2% r/r).

Średniomiesięczna liczba użytkowników stron internetowych i aplikacji należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła 20,5 mln w 3Q’22 (+3,0% r/r), a średniomiesięczna liczba odsłon stron internetowych osiągnęła poziom 2,0 mld w 3Q’22 (-1,3% r/r).

W trzech kwartałach 2022 roku klienci detaliczni przetransferowali 1.475 PB danych w porównaniu do 1.093 PB przetransferowanych w analogicznym okresie 2021 roku, co oznacza wzrost na poziomie 13% r/r.

Wyniki finansowe Grupy Polsat Plus

w mln PLN 3Q’22 Zmiana 
r/r
Konsensus rynkowy Różnica
Przychody ze sprzedaży, w tym: 3 271 8% 3 183 2,8%
- Przychody detaliczne 1 753 3% n/d n/d
- Przychody hurtowe 841 2% n/d n/d
- Przychody ze sprzedaży sprzętu 473 32% n/d n/d
- Pozostałe przychody 204 48% n/d n/d
Koszty operacyjne, w tym: 2 877 11% n/d n/d
- Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich 823 4% n/d n/d
- Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja 452 -2% n/d n/d
- Koszt własny sprzedanego sprzętu 365 23% n/d n/d
- Koszty kontentu 530 24% n/d n/d
- Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta 257 -9% n/d n/d
- Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników 242 15% n/d n/d
- Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności 26 -16% n/d n/d
- Pozostałe koszty 182 90% n/d n/d
EBITDA skorygowana  840 -7% 820 2,3%
Marża EBITDA skorygowana  25,7% -4,1 pkt% 25,8% -0,1 pkt%
EBITDA 953 -79% n/d n/d
Marża EBITDA 29,1% -122,5 pkt% n/d n/d
EBIT 501 -88% 354 41,4%
Zysk netto 231 -93% 198 16,6%

 

Segment usług B2C i B2B

3Q
  2022 2021 Zmiana r/r
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM B2C
Łączna liczba RGU  B2C (na koniec okresu) [tys.], w tym: 13 341 13 494 -1,1%
Płatna telewizja 5 106 5 306 -3,8%
Telefonia komórkowa 6 232 6 182 0,8%
Internet 2 003 2 006 -0,1%
Liczba klientów B2C (na koniec okresu) [tys.] 5 967 6 069 -1,7%
ARPU na klienta B2C [PLN] 71,3 68,6 3,9%
Churn w segmencie B2C 6,8% 6,9% -0,1 pkt%
Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C 2,24 2,22 0,9%
USŁUGI PRZEDPŁACONE
Łączna liczba RGU (na koniec okresu), [tys.] w tym: 2 832 2 773 2,1%
Płatna telewizja 161 145 11,0%
Telefonia komórkowa 2 636 2 584 2,0%
Internet 35 44 -20,5%
ARPU na RGU prepaid [PLN] 17,9 16,4 9,1%
USŁUGI KONTRAKTOWE ŚWIADCZONE KLIENTOM B2B
Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.] 69,1 68,8 0,4%
ARPU na klienta B2B  [PLN] 1 425 1 367 4,2%

 

Segment mediowy: telewizja i online

  3Q
2022 2021 Zmiana r/r
TELEWIZJA
Udział w oglądalności, w tym: 22,47% 24,97% -2,50 pkt%
POLSAT (kanał główny) 7,51% 8,71% -1,20 pkt%
Pozostałe kanały 14,96% 16,26% -1,30 pkt%
Udział w rynku reklamy 29,4% 28,2% +1,2 pkt%
Wydatki na reklamę telewizyjną i sponsoring na całym rynku [mln PLN] 948 936 -1,2%
Przychody z reklamy i sponsoringu Grupy TV Polsat [mln PLN] 275 267 +2,9%
ONLINE: GRUPA POLSAT-INTERIA
Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln] 20,5 19,9 3,0%
Średniomiesięczna liczba odsłon [mln] 1 970 1 996 -1,3%

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: